Winkelwagen 0
€ 0,00

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Firstcarecompany: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Firstcarecompany VOF gevestigd aan de Arnhemstraat 5 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77276744;
klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Firstcarecompany een overeenkomst aangaat;
overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Firstcarecompany;
website: de website www.firstcarecompany.nl;
consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit valt.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Firstcarecompany en de klant waarop Firstcarecompany deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Firstcarecompany, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Firstcarecompany en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. Afbeeldingen, prijzen en verder door Firstcarecompany verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Firstcarecompany niet.

3.3. Firstcarecompany is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten of op de website.

3.4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW.

3.5. De door Firstcarecompany gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Firstcarecompany is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Firstcarecompany verstrekte gegevens waarop Firstcarecompany haar aanbieding baseert.

3.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Firstcarecompany daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Firstcarecompany anders aangeeft.

3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Firstcarecompany niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.9. Firstcarecompany heeft het recht onder opgave van gegronde redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending naar een klant zijnde een bedrijf geschiedt na vooruitbetaling van het gehele factuurbedrag, dat verzending naar een klant zijnde een consument geschiedt na vooruitbetaling van 50% van het factuurbedrag, in welk geval de klant dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

Artikel 4. Account

4.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Firstcarecompany de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

4.2. De klant verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Firstcarecompany is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

4.3. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

4.5. Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

 

Artikel 5. Bestelling van product via de website

5.1. De klant kan via de website een bestelling plaatsen door het gehele bestelproces via de website te doorlopen.

5.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Firstcarecompany de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Firstcarecompany heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Firstcarecompany.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Firstcarecompany de klant hierover van tevoren inlichten.

6.3. In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Firstcarecompany geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Firstcarecompany kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Levering en leveringstermijn

7.1. Indien Firstcarecompany het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Firstcarecompany de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst direct kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Firstcarecompany eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

7.2. Via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.

7.3. De door Firstcarecompany opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

7.4. In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Firstcarecompany slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

7.5. In het geval dat een door Firstcarecompany met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

7.6. Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

7.7. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product heeft ontvangen.

 

Artikel 8. Verzendkosten

8.1. De vermelde prijzen van de producten op de website zijn exclusief verzendkosten.

8.2. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld en wordt in het bestelproces weergegeven.

 

Artikel 9. Betaling

9.1. Indien de klant het product via de website bestelt, dan worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:

levering op rekening;middels iDEAL.

9.2. Indien de levering op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door Firstcarecompany aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

9.3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Firstcarecompany de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

9.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Firstcarecompany op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud bij levering aan bedrijf en retentie

10.1. Door Firstcarecompany geleverde producten aan de klant zijnde een bedrijf blijven eigendom van Firstcarecompany totdat de klant alle verplichtingen uit de met Firstcarecompany gesloten overeenkomst is nagekomen.

10.2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Firstcarecompany zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5. Firstcarecompany kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Firstcarecompany verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1. De klant zijnde een consument die via de website een bestelling heeft geplaatst, heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant alle producten die onderdeel uitmaken van de bestelling heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

11.2. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Firstcarecompany kenbaar te maken. De klant kan daarbij gebruik maken van het "modelformulier voor herroeping" die door Firstcarecompany naar de klant wordt gestuurd.

11.3. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Firstcarecompany terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. De klant kan ook het product binnen de ontbindingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 terugsturen naar Firstcarecompany. In een dergelijk geval dient de klant het "modelformulier voor herroeping" of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

11.4. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

11.5. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. De hoogte van de verzendkosten die de klant dient te betalen bij het retourneren van het product wordt voor het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

11.6. Het risico van de retourzending rust bij de klant, tenzij het product door Firstcarecompany bij de klant wordt opgehaald.

11.7. Firstcarecompany zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de bestelling wel houdt.

11.8. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd "Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht" waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

Artikel 12. Retouradres

12.1. Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient hij de producten terug te sturen naar het volgende adres:

Firstcarecompany VOF

Arnhemstraat 5

7418 CL Deventer

 

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1. De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig.

13.2. Indien Firstcarecompany de klacht gegrond acht, wordt na overleg met de klant het product hersteld of vervangen of wordt de aankoopprijs van het product (deels) aan de klant terugbetaald.

13.3. Vragen over de bestelling of klachten kunnen gemeld worden bij:

Firstcarecompany VOF

Arnhemstraat 5

7418 CL Deventer

tel: 0570-644081

e-mail: info@firstcarecompany.nl

13.4. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

13.5. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.

13.6. Klachten worden door Firstcarecompany in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

 

Artikel 14. Garantie en conformiteit

14.1. Firstcarecompany staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2. De (fabrieks)garantie die op de producten wordt geboden, is vermeld op de factuur van het desbetreffende product. Deze garantie komt de klant zijnde een consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

14.3. De klant kan geen beroep doen op de garantie en klachten over geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien er sprake is van:

normale slijtage;onoordeelkundig gebruik;niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;schade veroorzaakt door derden;enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. Firstcarecompany kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Firstcarecompany is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Firstcarecompany kenbaar behoorde te zijn.

15.5. Firstcarecompany is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

15.6. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Firstcarecompany geleverde product, sluit Firstcarecompany iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

15.7. In geen geval is Firstcarecompany aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is.

15.8. Firstcarecompany is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.9. Indien Firstcarecompany aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Firstcarecompany beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Firstcarecompany gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Firstcarecompany beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Firstcarecompany of haar ondergeschikten.

15.11. Alle aanspraken jegens Firstcarecompany die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Firstcarecompany zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Firstcarecompany liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan Firstcarecompany door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Firstcarecompany of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Firstcarecompany of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

16.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Firstcarecompany niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Firstcarecompany als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

16.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Firstcarecompany gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Firstcarecompany zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Firstcarecompany niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

17.3. Firstcarecompany verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Firstcarecompany geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Firstcarecompany, mag de klant geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 19. Beveiliging en internet

19.1. Firstcarecompany zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen tussen de klant en Firstcarecompany zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Firstcarecompany gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Firstcarecompany zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.